معرفی به نیکی ورزان

اگر فرد یا افرادی را می شناسید که نیازمند نیکی هستند به ما معرفی کنید تا در کنار هم و با هم همراه و غم خوار یکدیگر باشیم.

تلگرام : ۰۹۳۵۸۸۸۶۶۲۰